แจ้งการเปลี่ยนชื่อวารสาร


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารจากเดิมชื่อ "วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Journal of Nurses' Association of Thailand, North-Eastern Division" เปลี่ยนเป็น "วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ Journal of Nursing and Health Care" ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

 

ค้นหาวารสารฉบับต่างๆ


 • ฉบับปัจจุบัน Volume .... Number ....

  • ชื่อบทความ 1               บทคัดย่อ            ฉบับเต็ม (HTML/PDF)
  • ชื่อบทความ 2               บทคัดย่อ            ฉบับเต็ม (HTML/PDF)
  • ชื่อบทความ 3               บทคัดย่อ            ฉบับเต็ม (HTML/PDF)
  • ชื่อบทความ 4               บทคัดย่อ            ฉบับเต็ม (HTML/PDF)
  • ชื่อบทความ 5               บทคัดย่อ            ฉบับเต็ม (HTML/PDF)
  • ชื่อบทความ 6               บทคัดย่อ            ฉบับเต็ม (HTML/PDF)
  • ชื่อบทความ 7               บทคัดย่อ            ฉบับเต็ม (HTML/PDF)
  • ชื่อบทความ 8               บทคัดย่อ            ฉบับเต็ม (HTML/PDF)
  • ชื่อบทความ 9               บทคัดย่อ            ฉบับเต็ม (HTML/PDF)
  • ชื่อบทความ 10             บทคัดย่อ            ฉบับเต็ม (HTML/PDF)

 

 

วารสารสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th