alt สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย


ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

                                        

 

                                                                                บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

                                                             สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565-2567

                                                                                       โดยให้มีภารกิจหน้าที่ตามข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประกอบด้วย

 

                                                                                                v3

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th