R1

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลนักวิจัยหน้าใหม่ในการวิจัย               

งบประมาณ 2566-2567 เขตนครราชสีมา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล

และการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย มีสมรรถนะในการทำวิจัยทางการพยาบาล

และการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย 

                                                                                    *อ่านรายละเอียด*

 R2

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลนักวิจัยหน้าใหม่ในการวิจัย               

งบประมาณ 2566-2567 เขตอุบลราชธานี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล

และการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย มีสมรรถนะในการทำวิจัยทางการพยาบาล

และการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย 

 *อ่านรายละเอียด*

                               

 

 

R3

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลนักวิจัยหน้าใหม่ในการวิจัย               

งบประมาณ 2566-2567 เขตขอนแก่น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล

และการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย มีสมรรถนะในการทำวิจัยทางการพยาบาล

และการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย 

 *อ่านรายละเอียด* 

 

N2567

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาพยาบาล

และพยาบาลวิชาชีพสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

     ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นศูนย์รวมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสร้างความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล
ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลและช่วยกันพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เข้มแข็ง
เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในการรับสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพดังนี้
1. กรณีสมัครสมาชิกภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา ค่าบำรุงสมาคมฯ ตลอดชีพ = 2,500 บาท
2. กรณีไม่สมัครสมาชิกภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา ค่าบำรุงสมาคมฯ ตลอดชีพ = 3,500 บาท

                                                                                       *อ่านรายละเอียด*

 


 

 

  

 

 

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  sauwamas

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th