NU 7

                  NU1 (3)

 NU8

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2567

เรื่อง พัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพการพยาบาล ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 

ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ           

 *อ่านรายละเอียด*

  NU9

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 

เรื่อง “พยาบาลคือ อนาคตและอำนาจทางเศรษฐกิจของระบบสุขภาพ” ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

                                                                                                         *อ่านรายละเอียด* 

 

NU1 (2)

 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น

พร้อมรายละเอียดประวัติและผลงาน ตามแบบเสนอชื่อ ผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น

ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 3 ชุด 

ส่งมาที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  40002

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

 *อ่านรายละเอียด* 

 NU1 (4)

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอสำรวจพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิคที่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2567 

ให้แจ้งรายชื่อและกรอกข้อมูลลง ในแบบฟอร์มที่แนบพร้อมส่งไฟล์รูปถ่าย(สวยงามชัดเจน)จำนวน 1 รูป 

ผ่านทางอีเมล์ natned01@gmail.com หรือกรอข้อมูลใน QR Code 

สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2567

 

 *อ่านรายละเอียด*

N2567

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาพยาบาล

และพยาบาลวิชาชีพสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

     ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นศูนย์รวมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสร้างความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล
ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลและช่วยกันพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เข้มแข็ง
เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในการรับสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพดังนี้
1. กรณีสมัครสมาชิกภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา ค่าบำรุงสมาคมฯ ตลอดชีพ = 2,500 บาท
2. กรณีไม่สมัครสมาชิกภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา ค่าบำรุงสมาคมฯ ตลอดชีพ = 3,500 บาท

                                                                                       *อ่านรายละเอียด*

 

  

 

 

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  sauwamas

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th