ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคคลากรด้านสุขภาพเเละผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่2/2562

เรื่องการประกอบวิชาชีพพยาบาล : มุมมองด้านกฎหมาย ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

และการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ    ณ โรงพยาบาลนครพนม  จ.นครพนม


 

 

 

                                                          หนังสือเชิญประชุมวิชาการ                               Download                                 

                                                          รายละเอียดโครงการ                                       Download

                                                          ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร                  Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th