W01-H

Nareeluk                                     W01-01  

                           ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล                                            นางรจนา  วรวิทย์ศรางกู

                              ประธานฝ่ายวิชาการ                                    ประธานร่วมฝ่ายวิชาการ  เขตขอนแก่น 

 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th