W4-H                         Kusumalee                                    Narumon

                           ดร. กุสุมาลี  โพธิปัสสา                                           ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดง

                            ประธานฝ่ายวารสาร                             ประธานร่วมฝ่ายวารสาร  เขตนครราชสีมา
 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th