V01 

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

1. เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ

2. พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ความเป็นเลิศ มุ่งชี้นำ                สังคมด้านสุขภาพ

 

 

 

 

พันธกิจ (MISSION)


 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล    การวิจัยทางการพยาบาล และการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื่อระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

2. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

3. พัฒนาระบบบริการพยาบาล และระบบบริหารจัดการทางการพยาบาล เพื่อการมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

4. พัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับสมาชิก เพื่อผลประโยชน์ และค่าตอบแทนจากการทำงานการพยาบาลที่เป็นธรรม เพื่อสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพยาบาล

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาพยาบาล องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

6. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลและการ

7. สร้างเสริมความเข้มแข็งของสมาคม ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจของสมาคมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

V02 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th