1. หนังสือสำรวจผู้เกษียณ ปี 2561                         Download

2. แบบฟอร์มสำรวจผู้เกษียณ ปี 2561                     Download

3. แบบฟอร์มผู้เกษียณ  ปี 2561                             Download

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th