{gallery}aboutus{\gallery}

 


ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมสมาคมพยาบาลฯ ประจำปี 2561


 • ประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2561 ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th