ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ร่วมส่งชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2560

 

 

 

NU3

 

       ♦♦♦หนังสือขยายเวลาการพิจารณาการคัดดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น    Download                                                                                                                         หนังสือเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น       Download 

                  เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น                  Download

                 แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาพยาบาลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม   Download

                แบบประเมิน พยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม                                       Download

             แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่น                             Download

                แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น                 Download

 

 

♦♦♦  ประกาศ ผลการตัดสินการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2560     Download

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th