ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2561

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

(Nuses : A voice to Lead - Health is a Human Right)

                       ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จังหวัดขอนแก่น                                                                        

 

 

 

 

 

 โครงการ ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2561                 Download

 

 หนังสือประชาสัมพันธ์ โครงการประชุม ประจำปี 2561                     Download

 

 ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับพยาบาล                              Download

 

 ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษา                             Download

 

 ใบแจ้งความจำนงการนำเสนอผลงานวิชาการ                                Download


 โรงแรมที่พัก AVANI   HOTE                                                     Download

  โรงแรมที่พัก  GREEN HOTEL                                                  Download

  

 ผลการพิจารณาตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงาน                              Download

 ตารางผลการพิจารณาการนำเสนอผลงาน                                    Download

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th