ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคคลากรด้านสุขภาพเเละผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่2/2561

เรื่อง นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลีนิก  ความท้าทายลงสู่การปฏิบัติ   ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

  

 

 

 

                                                         หนังสือเชิญประชุมวิชาการ                               Download                                 

                                                                    รายละเอียดโครงการ                             Download

 

                                                          ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร                  Download

   

                                                        


                                                                     

 

 


                                                                 

 

 

                                                                

 

 

  

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th