สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอสำรวจพยาบาลวิชาชีพที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี  2560

 

korat6

 

 

                                                                                          หนังสือขอสำรวจผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 Download

                                                                                                             แบบสำรวจข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ Download

                                                                                                              แบบฟอร์มประวัติผู้เกษียณอายุราชการ Download

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th