1. หนังสือเชิญพิจารณาส่งพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561           Download

2.ประกาศการพิจาณาพยาบาลดีเด่นและแบบเสนอชื่อ              Download

3.แบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561        Download

 

 ประกาศผลการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561    Download

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th