ครงการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2562

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง พยาบาลกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

วันที่ 28 มีนาคม 2562

                                                                  ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     

                                                     

 

 

          โครงการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2562                                                                     Download  

        หนังสือประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2562                                       Download

        ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2562                                               Download

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th