ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคคลากรด้านสุขภาพเเละผู้สนใจ

ร่วมประชุมวิชาการสามัญและประชุมวิชาการประจำ 2562

เรื่อง " พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาวะดีถ้วนหน้า "   

 " Nurses - A Voice to Lead Health For All "   

ณ โรงแรมสีมา ธานี  จ.นครราชสีมา


                                            

 

                                                         

                                                            หนังสือเชิญประชุมวิชาการ 2562                                 Download

                                                           โครงการประชุมวิชาการ 2562                                      Download

                                                            ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมสำหรับพยาบาล                      Download

                                                           ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมสำหรับนักศึกษาพยาบาล           Download

                                                           ใบแจ้งความจำนงนำเสนอผลงาน                                  Download

                                                           หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานวิชาการ                       Download

                                                           ผลพิจาณาการนำเสนอผลงานแบบ  Oral                        Download

                                                           ผลพิจาณาการนำเสนอผลงานแบบ  Poster                     Download

                                                           ผลพิจาณาการนำเสนอผลงานแบบ  Poster  นักศึกษา       Download  

 

 

 

 

 

 


ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฉบับที่ 1/2562

เรื่อง      การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th